Digital Marketing as an Innovative Communication Tool in the Health Tourism System

  IJETT-book-cover  International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT)          
  
© 2020 by IJETT Journal
Volume-68 Issue-8
Year of Publication : 2020
Authors : Vadym Viktorovych Bayev, Olena Victorivna Bayeva, Ivan Stepanovich Bakhov, Irina Yaroslavivna Antonenko, Irina Leonidivna Melnyk
DOI :  10.14445/22315381/IJETT-V68I8P207S

Citation 

MLA Style: Vadym Viktorovych Bayev, Olena Victorivna Bayeva, Ivan Stepanovich Bakhov, Irina Yaroslavivna Antonenko, Irina Leonidivna Melnyk  "Digital Marketing as an Innovative Communication Tool in the Health Tourism System" International Journal of Engineering Trends and Technology 68.8(2020):36-40. 

APA Style:Vadym Viktorovych Bayev, Olena Victorivna Bayeva, Ivan Stepanovich Bakhov, Irina Yaroslavivna Antonenko, Irina Leonidivna Melnyk. Digital Marketing as an Innovative Communication Tool in the Health Tourism System  International Journal of Engineering Trends and Technology, 68(8),36-40.

Abstract
The article examines the essence of internet marketing and digital marketing in the context of their role in the system of integrated marketing communications in the field of health tourism. The leading sites of companies working in the field of health tourism are analyzed. The use of modern digital marketing technologies, in particular crowd marketing and its basic tools in the field of health tourism, is investigated.

Reference

[1] V.V. Baiev, I.S. Bakhov, K. Fokina-Mezentseva, N. Boretska. “Strategic Analysis of Development of Medical Tourism Macro-Destinations”. Journal of Environmental Management and Tourism, vol. 10, no. 4;2019a:801-808.
[2] V.V. Baiev, I.S. Bakhov, N.V. Holovach, L.O. Zgalat- Lozynska. “The Economic Determinants of the World Medical Tourism Industry Development”. Journal of Environmental Management and Tourism, vol. 10, no. 6;2019b:1392-1398.
[3] Global Medical Tourism Market 2019 by Therapeutic Area, Destinations, Player Statistics, Service Providers, Cost, Emerging Trends and Investment Opportunities to 2025. Retrieved from: https://www.marketwatch.com/pressrelease/ global-medical-tourism-market-2019-bytherapeutic- area-destinations-player-statistics-serviceproviders- cost-emerging-trends-and-investmentopportunities- to-2025-2019-05-14
[4] K. Kucherenko. Rozvytok informatsiynykh tekhnolohiy ta yikh zaprovadzhennya u diyal?nist? pidpryyemstv turystychnoyi sfery [Development of information technologies and their introduction into the activity of tourism enterprises]. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, vol. 10, no. 163;2014:31-35.
[5] Booking Health. n.d. https://bookinghealth.ru/o-nas.html
[6] Bookimed. Internet platform. n.d. https://lp.bookimed.com/clinics/
[7] DoctorGEO. Internet portal. n.d. https://doctorgeo.info/medunion/
[8] Medical Expert Website. n.d. Retrieved from: https://medicalexpert.com.ua/o-kompanii/istoriya-missiyaczennosti
[9] TopMedClinic. Information portal Website. n.d. Retrieved from: https://www.topmedclinic.com
[10] Elite Med Website. n.d. Retrieved from: https://elitemed.by/about.html
[11] N. Strokovskaya. Medical Union helps doctors gain foreign experience. September 18, 2018. Retrieved from: https://doctorgeo.info/o-medturizme/partnerymedturizma/ medical-union-pomogaet-vracham-poluchitinostrannyj- opyt/
[12] Medicine without borders oncology and other serious illness insurance. Treatment abroad: modern technologies, leading specialists. n.d. Retrieved from: https://arx.com.ua/ru/produkty/medychnestrakhuvannya/ medytsyna-bez-mezh
[13] O.V. Humenna. Suchasni instrumenty tsyfrovoho marketynhu v systemi intehrovanykh marketynhovykh komunikatsiy [Modern tools of digital marketing in the system of integrated marketing communications]. Scientific notes of NaUKMA. Economic sciences, vol. 1, no. 1;2016:48-53.

Keywords
health tourism, health tourism portal, marketing communications; Internet marketing; digital marketing; crowd marketing.